چـــــه خوش خیـــــال است !!!
فـ ـ ــ ـاصلـ ـ ــ ـه را مــ ــی گویــ ـــم
به خــــیــــالــش
تـــوراازمــن دورکـــرده ....

فـ ـ ــ ـاصلـ ـ ــ ـه ..!!