ازم پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو * خوب منم راستشو
 
 گفتم و گفتم زندگیمو * نپرسید چرا ! گریه کردو رفت *
 
اما نمی دونست که زندگیم اون