بگو که دلتنگ منی

 

بگو تو هم مثل منی

اگرچه همیشه به من حرفاتو راحت میزنی

میخوام بهم بگی چقدر منو دوستم داری

چقدر برات مهمم و چقدر برام بیقراری

بهم بگو علاقتو حرفای توی دلتو 

بگو تو هم به فکرمی بهم بگو احساستو

بهم بگی بهت میگم دیوونه ی نگاتم

بهت میگم همیشه عاشق خنده هاتم

هرجای دنیا که باشی بدون دلم به یادته

همیشه عاشق تو و همیشه چشم براهته