کوچه شهر دلم 

 

         از صدای پای تو خالیه 

 

                 نقش صد خاطره از روزای دور 

 

                                      عابر این کوچه خیالیه  

 

به شب کوچه ی دل  

 

                      دیگه مهتاب نمی یاد  

 

                                  

                                  توی حجله ی چشام  

 

                                               

                                            عروس خواب نمی یاد
  

غم تنهایی داره 

 

                  کوچه ی دل بدون تو 

 

                                     همه شعر دفترم 

 

                                                           مال تو برای تو 

  

 

بوی دستای تو داره 

 

                   غربت دستای من 

 

                                    یاد قصه های تو 

 

                                              مونس لحظه های من