گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم

من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم

با این سوال بی جواب پناه به آینه میبرم

خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم

یه سوی این قصه تویی یه سوی این قصه منم

بسته به هم وجود ما تو بشکنی من میشکنم

نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد

نه عاشق تو میشه موند نه فارغ از تو میشه مرد

هجوم بن بست رو ببین هم پشت سر هم روبرو

راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو