زندگی می گذرد

با همه شادی و غم

گاه اهسته و کم

با وجودی پر غم

گاه شاد و خرم

هر چه باشد راحت

و سبک میگذرد

و فقط خاطره هاست

که میان دل ذهن من و تو می ماند

خاطری سبز بساز. . .