به سهراب بگویید....

چشمهاراشستم.....

جور دیگردیدم....

ودراین ماتمکده ی دنیایی...

جزچرکو پلیدی هیچ ندیدم!