ارزو میکنم

تو از ارزوهایم بروی

و او به ارزوهایم بیاید

مرا دیگر ارزو نکن

میخواهم ارزوی او باشم...