صدای قــلــــب نیست ...

صدای پای تو ست که شب ها در سینه ام می دوی ....!!

کافیست کمی خسته شوی .....

کافیست ... بایستی ....!