هر کس شبیه آرزوهایش می شود

تو شبیه چه آرزویی شده ای

که این قدر دوست داشتنی هستی ؟