رویاهایم سوخت

آنچنان بریدی که باد؛

آخرین تکه های دلم را هم با خود برد!

هر چند قالب تهی نکرده ام هنوز...

و به نیم نفسی رنج می برم

اما

دیگر از من مخواه منتظرت باشم!