بیادت آرزو کردم  که چشمانت اگر تر شد به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز

 

 

 

برایت دعا می کنم

هر شب که یاد خاطره های مهربانت خلوتم را بارانی می کند

هر شب که حضور مهربانت همه ی فضای قلبم را غرق در انتظاری بی پایان می کند

هر شب

هرگاه که نزدیکتر از همیشه با خدا درد و دل می کنم برایت دعا می کنم مهربان من

دعا می کنم که هیچ گاه جز به شوق، چشم های مهربانت غرق اشک نشود

دعا می کنم که هرگز دستهای پر مهرت تنها نماند

دعا می کنم که قلب عزیزت همیشه غرق در شادی باشد

و

دعا می کنم بهترین ها ازآن تو باشد