تا وقتی که تو هستی
تا لحظه ای که یاد تو در خاطر من جاریست
تا زمانی که دستهای گرمت همراه دستای خسته ای منه
تا وقتی که نگاهت تنها پناهگاه و تکیه گاه نگاه سرگردان منه
تا زمانی که تو همسفر جاده زندگی من هستی
تا وقتی که شونه های تو امن ترین جای دنیاست برای من
من زنده هستملبخند