به تو عادت کرده بودم رفتی و دلو سوزوندی بانگام چهقدر غریبه خاطراتو تو سوزوندی

عاشق عشق تو بودم با چه احساس قشنگی فقط فقط با تو بودم توی دنیای دورنگی دورنگییییییییییییییییییییییی