یارخوب و مهربونم میخوام دستات و بگیرم 
حرفای نگفته ام وازتودلم بیرون بریزم 

بگم عشقت تا قیامت توی قلبم خونه کرده
 برق اون چشمای نازت دلم و دیوونه کرده

 بگم نقش دوتا چشمات ه
ک شده تو آسمونم

دلبرنازوقشنگم سرتو بذارروشونمقلبماچ