>>می دونم<<

  رسیدن من و تو به هم محاله می دونم

 

  دستامون از آسمون خیلی کوتاهه می دونم

 

  اما احساسمون پاک و زلاله می دونم

 

  یه روز باید ازم جداشی می دونم

 

  تو عاشقی رفیق نیمه راه شی می دونم

 

  اما لحظه جدایی مون عین وصاله می دونم

 

  گفته بودی مسافر زود گذرم خوب می دونم

 

  برای تو مثه یه غریبه ام خوب می دونم

 

  اما لحظه اومدنت چه دلنشین بود می دونم

 

  وقت رفتنت یه سوال بی جوابه می دونم

 

  موندنت کنار من یه جور نیازه می دونم

 

  اما دوست داشتنت برای من یه افتخاره می دونم!مژه