دیدی شیرین را بردن / به آنجا که معشوق را کشتند

ای کاش بس رویا نبود / عاشق فدای معشوق شده بود

فریاد فرهاد دله عاشقان را شکست / اشک فرهاد قلب دنیارا شکست

فرهاد کوه کان دگر شکست / فرهاد حال خود شکسته است

معشوق عاشق را گذاشت رفت / شیرین فرهاد را بی‌ شیرین گذاشت

فرهاد هنوزم با شیرینش هست / فرهاد هنوزم عاشق شیرینش هست

ای کاش شیرینه فرهاد خاطره نبود /‌ای کاش شیرینه فرهاد بس یک رویا نبود

فرهاد زندست با شیرینش / فرهاد زندست با پری ذهنش