گفتمش دل میخری ؟

 

پرسید چند؟

 

 

 

گفتمش دل مال تو تنها بخند

 

 

 

خنده ای کرد و دل ز دستانم ربود
تا به خود باز امدم او رفته بود

دل زدستش روی خاک افتاده بود
جای پایش روی دل جا مانده بود