اندر فواید تلخی :

           جدایی تا نیفتد ...

                    دوست، قدر دوست کی داند ...

 

جملات زیبا گیله مرد