خدای من!

چگونه ناامید باشم، در حالی که تو امید منی!....