کاش این قلم

              نشانی تو را می نوشت

                           نه در به دری مرا ...