قلب زیباترین حرفها را می داند

و مغز بهترین کارها را می شناسد

افسوس که می دانیم و می توانیم ، اما بهترین حرفها را نمی گوییم  و بهترین کارها را انجام نمی دهیم ...

جملات زیبا گیله مرد