یه رازی هست میون ما بین من و تو و خدا

واسه همین وقت سفر ازت نپرسیدم چرا؟

تو آسمون بی کسیم عشقت مثل ستاره بود

رفتی ومن خوب میدونم این تنها راه چاره بود

گذشتن از اون همه عشق برای من ساده نبود

با این که پر پر می زدم باید می رفتی دیر یا زود

دیگه واسه تموم عمر می گذرم ازخواستن تو

یه چیزی مثل معجزه است از این به بعد دیدن تو

خوشبختی تو آرزوی منه

قربون اون دل همیشه تنگت

قلب