زن بمان

زن که باشی ...

درباره ات قضاوت میکنند .

دربارۀ لبخندت ، که بی ریا نثار هر احمقی کردی .

دربارۀ زیبایت ، که دست خودت نبوده و نیست .

دربارۀ تارهای مویت ، که بی خیال از نگاه شک آلوده ی احمق ها از روسری بیرون ریخته اند .

دربارۀ تو وزن بودنت ، عشقت و همسرت ، قضاوت میکنند .

تو نترس و زن بمان ، احمق ها همیشه زیادند .

نترس از تهمت دیوانه های شهر ، که اگر بترسی ، رفته رفته زن مردنما میشوی .

 

/ 1 نظر / 12 بازدید