یک حرف تفاوت...

جــدا کــه شــدیــم
هــر دو بــه یــک احــسـاس رســیـدیــم
تــــــــ ـ ــــــــــو بــه "فـراغــــــت"
مـ ن بــه "فـراقــــت"
یــک حــرف تــفـاوت کــه مــهـم نــیـسـت . . . / .

یــک حــرف تــفـاوت ..!!

/ 0 نظر / 13 بازدید