دلگیرم ازتو

 

نیـامدن ت را بـه فــال نیکـــــ مـی گیــرم

از کجـا معلــوم کـه مـی آمـدی و

               خنـــده هـایت شبیـه خنـده هـای نـامـــردان نشـده بـود ؟!

از کجـا معلــوم  کـه مـی آمـدی و

دسـت هـایت بـه جـای بـوی نـــــوازش مـن در خــواب

بـوی دروغ عـــــاشقـی نمـی داد ؟!

شبـی کـه حــــرف هـایت را زدی و رفتـــــــی

             دلـم از تلخــــــــی حـرف هـایت شکستـــــــــــــــــ

از کجـا معلــوم کـه اگـر مـی مـــانـدی

لحظــه هـای عــاشقـی بـاز هـم بـا تــــو زیبـا بـــود ؟!

دلگیـــرم از تــو و از عشــــــــق ت

دلگیـــرم از ایـن روزهـا و شبــــ هـایـی کـه بـرایـم سـاختـی

               و خستــه از لحظـه هـایـی کـه پـر از خستگـی هـای مـــن استـــــــــ

دوری مـی تـوانـد بـوی تـــــو را بـا خـود ببـرد

امـا بـــــودنت را در قلبــم نـه !

دوری مـی تــوانـد صـــدایت را بـا خـود ببـرد

امـا تکــرار نـام تــــو را در حفـــره هـای مغـزم هرگـــــــــــــــز

مـن مـی تـوانـم بـــــــی تــو زندگــی کنـم

امـا نقــاشـی هـای بسیــاری مـی میــــــــرد

شعــرهـای بسیــاری ســـروده نمـی شــــود

و مــن هـر شبـــ پــاهـایـم را بـه دیــوار مـی کــــوبـم

تـا دردشـان کمتــــر شــود

مـــن مـی تـوانـم بـــــی بـوی تــــــــــــــــو

بـــی شنیــــــــــدن صـدایت

بــــی دسـت هـایت

            زندگـــی کنـــــــــــــــــــــــــــم

مـــن مـی تـوانـــم

امـا...

امـادشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار است

/ 0 نظر / 20 بازدید